Servicevoorwaarden

Schending van copyright en hacking

It is your responsibility to determine the legal status of any intellectual property you utilize, duplicate, or post via our system. Some material on Usenet is copyrighted and some of that material may be distributed in violation of copyright laws. Power Usenet cannot and does not review information that flows through or is stored on our system.

Als Power Usenet-lid gaat u ermee akkoord materiaal waarop copyright rust niet naar ons systeem te verplaatsen of te laten verplaatsen zonder toestemming van de copyrighthouder. Als wordt geconstateerd dat u de copyrightwetten hebt geschonden, kan uw account worden beëindigd of het geposte bericht worden verwijderd.

Power Usenet considers traffic in credit card numbers, access codes, and similar information a very serious crime. Power Usenet considers the exchange of security mechanism information to be protected speech, but we expect you to use your account only for lawful purposes and to honor the rights and privacy of all Usenet users.

Gebruik van de account

Power Usenet accounts zijn persoonlijke accounts voor één gebruiker. Enkel de account eigenaar mag de account gebruiken en het delen van accounts kan reden zijn voor beëindiging. De account eigenaar is volledig verantwoordelijk voor het volledige gebruik van de account en wanneer de account eigenaar de account deelt, zullen ze verantwoordelijk gehouden worden voor elk geval van misbruikende of ongepaste inzending via die account.

Onwettige handelingen

Wij werken samen met justitie en de beheerders van andere servers bij onderzoek naar verdachte activiteiten. Opzettelijke schending van de privacy van andere gebruikers, op ons systeem of dat van anderen, vormt reden voor onmiddellijke beëindiging van uw account en kan resulteren in strafrechtelijke vervolging of burgerrechtelijke straffen.

Het verhandelen van toegangscodes, creditcardnummers of vergelijkbare informatie is een misdaad die wij serieus nemen. Wij verwachten van u dat u de rechten en privacy van anderen zult respecteren en uw account uitsluitend voor wettige doeleinden zult gebruiken.

Controversieel en expliciet materiaal

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van uw artikelen die op onze servers verschijnen. Wanneer u onze service gebruikt, hebt u toegang tot, en zult u mogelijk worden blootgesteld aan materiaal dat u als aanstootgevend ervaart. Dit kan seksueel expliciete text en afbeeldingen, religieuze discussies, dubieuze politieke standpunten en haatdragende uitspraken omvatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor letsel als gevolg van de confrontatie met zulk materiaal af.

Hernieuwen van service

Power Usenet factureert u van tevoren voor de geboden service. De factuur voor elke factureringscyclus wordt gegenereerd op of vlakbij de verjaardag van uw factureringscyclus en telkens wanneer uw account wordt hernieuwd. Betaling is na ontvangst verschuldigd.

Melding van facturen

De enige manier waarop u uw facturen kunt zien, is in onze Member Center.

Betaling

Wij aanvaarden uitsluitend betaling per creditcard. Wij proberen het saldo van uw account van uw creditcard af te schrijven. Als de eerste poging tot afschrijving mislukt, wordt de service gesuspendeerd. De service wordt hervat nadat u ons verzocht hebt om het bedrag opnieuw van de creditcard af te schrijven of ons een ander creditcardnummer geeft via onze Member Center. Als betaling voor een factuur herhaaldelijk mislukt, kan het nodig zijn dat u contact opneemt met onze afdeling Facturering per e-mail op billing@powerusenet.com om uw service weer te activeren.

Annulering

Uw service kan alleen geannuleerd worden via onze Member Center voordat de account wordt hernieuwd. Alle accounts worden automatisch hernieuwd tenzij er een verzoek om annulering is ontvangen.

Verzoeken om annulering moeten worden ingevoerd voor het einde van de huidige serviceperiode om ervoor te zorgen dat ze van kracht zijn voordat de volgende serviceperiode begint. Annuleringen die worden ingediend nadat de volgende serviceperiode is begonnen, worden van kracht nadat die volgende serviceperiode verstreken is. Accounts rouleren naar de volgende serviceperiode op de aangegeven datum om of even na middernacht, VS Central Time.

Restitutie

Er wordt onder geen beding restitutie van betaling verleend. Er is geen restitutie mogelijk voor accounts die verwijderd zijn vanwege schending van onze Servicevoorwaarden of de bepalingen van de Leidraad Aanvaardbaar Gebruik.

Duplicaat-accounts

Bij het opzetten van meerdere accounts zal voor elke opgezette account volledige betaling vereist zijn. De bepalingen voor annulering en restitutie gelden voor elke account, ongeacht andere accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Geldig e-mailadres

Alle ondersteuning en klantenservice vinden per e-mail plaats. Een geldig e-mailadres is een voorwaarde voor het verkrijgen van service, aangezien uw accountgegevens per e-mail aan het door u verstrekte adres worden verstuurd. U bent verplicht ons op de hoogte te houden van veranderingen van uw e-mailadres via de bijwerkingsfunctie in onze Member Center. Wij sturen u mogelijk periodiek e-mail op dit adres over de status van uw account en verandering in de service die voor u mogelijk relevant zijn.

Vrijwaring

U bent aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden in verband met uw account. Als voorwaarde voor service vrijwaart u deze onderneming, haar functionarissen, agenten en aandeelhouders tegen gronden voor actie vanuit uw account of uw gebruik van de service.

Beëindiging van service

Wij behouden ons het recht voor service voor om het even wie, waar en om welke reden dan ook te suspenderen, te beëindigen of te weigeren.

Wij behouden ons het recht voor om ons beleid of onze Servicevoorwaarden op elk willekeurig moment en zonder nadere kennisgeving te herzien, aan te vullen of te herroepen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van onze geldende Servicevoorwaarden en onze Leidraad Aanvaardbaar Gebruik.

Door in te loggen op uw account verklaart u zich akkoord met deze Servicevoorwaarden en onze Leidraad Aanvaardbaar Gebruik.

Gratis proefperiode

Deze gratis proefperiode geldt uitsluitend voor nieuwe leden. Het is uw verantwoordelijkheid om de gratis proefperiode op te zeggen voordat deze is verstreken. Als u dit niet doet, wordt het plan dat u hebt geselecteerd toen u zich bij Power Usenet aanmeldde automatisch geactiveerd.